Fotograf, fotografia, prawo - Inicjał

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fotograf, fotografia, prawo

Oferta > Różne, poszczególne ksiązki
FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO

FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO

(wyd. II poprawione i uzupełnione)
autor: mec. Wojciech Orżewski
ISBN ISBN 978-83-930461-0
format A-5, oprawa złożona (twarda), stron 164

32,00 zł Dodaj

FOTOGRAF, FOTOGRAFIA, PRAWO
(wyd. II poprawione i uzupełnione)
autor: mec. Wojciech Orżewski
ISBN ISBN 978-83-930461-0
format A-5, oprawa złożona (twarda), stron 164


Kompendium wiedzy dotyczącej prawnych aspekt
ów wykorzystania fotografii. Przeznaczone zarówno dla osób zawodowo parających się wykonywaniem zdjęć jak i amatorów, których prace mogą być wykorzystywane w szeroko rozumianych mediach, dla instytucji (wydawnictw prasowych, książkowych, portali internetowych itp). Fotograf, fotografia, prawo ma za zadanie przybliżyć podstawowe zagadnienia prawne dotyczące zarówno publikacji, jak i prezentacji fotografii w różnego typu mediach (m.in. książka, reklama, Internet) i poza nimi (przestrzeń otwarta, instytucje kulturalne). Autor stawia sobie za cel zapoznanie czytelników z zasadami ochrony dóbr osobistych, uprawnień tak fotografa, jak i osób korzystających z jego dorobku (wydawca, agencja reklamowa, inne).
Praca definiuje zar
ówno podstawowe pojęcia związane z ochroną prawną dzieł fotograficznych (np.: „twórca”, „wizerunek, „prawo autorskie), jak i rozszerza zagadnienia (m.in. o kryteria konieczne dla uznania fotografii za utwór objęty ochroną prawną, wyjaśnia też niektóre wątpliwości związane z fotografią portretową). Zawiera najważniejsze informacje z zakresu autorskiego prawa osobistego i majątkowego (ochrona, ograniczenia i zasady dysponowania nimi), a także wskazówki dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w przypadku naruszenia obowiązujących zasad.

Cennym uzupełnieniem książki jest aneks z wzorami siedmiu najczęściej zawieranych um
ów (umowa o dzieło, wydawnicza, o rozpowszechnianie wizerunku itd).


Od autora
„Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając
wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.

Henri Cartier-Bresson

Technika sprawiła, że fotografowanie stało się łatwe i proste, nie stwarzające właściwie żadnych problem
ów. Tradycyjny aparat i fotochemiczną obróbkę zdjęć wypiera aparat cyfrowy i komputerowe programy. W wielu przypadkach autor zdjęć nie zawraca sobie głowy takimi rzeczami jak czas naświetlania, przesłona, czułość filmu, gdyż są to wartości ustawiane automatycznie. Pozostaje w tej sytuacji wybór kadru, a więc decyzja o tym, co i dlaczego chcemy umieścić na zdjęciu. Jednocześnie dokonując tego wyboru mamy świadomość, że w tzw. „obróbce komputerowej” dokonamy ostatniego wyboru treści fotografii.
Te techniczne możliwości i udogodnienia sprawiają, że pr
óbujemy zapisywać wszystkie ważne a także nieważne zdarzenia dnia codziennego. Jeszcze nie tak dawno z uśmiechem pełnym wyrozumiałości przyglądaliśmy się Japończykom z aparatami fotograficznymi utrwalającymi dosłownie wszystko. Teraz sami, aparatem z prawdziwego zdarzenia lub aparatem telefonicznym „utrwalamy każdą chwilę. Naszymi osiągnięciami w tej dziedzinie z reguły chcemy podzielić się z innymi. Tworzymy własne galerie na stronach WWW lub zabiegamy o umieszczenie naszych fotografii w galeriach, profesjonalnej prasie czy wydawnictwach prasowych lub książkowych. Jednym słowem to co stworzyliśmy chcemy przedstawić szerokiej publiczności.
Nasze fotografie rodzinne, kadry z wakacji, podr
óży ale także te fotografie, które wykonane zostały przypadkowo, przedstawiamy szerokiej publiczności.
W niniejszym opracowaniu starano się zwr
ócić uwagę na obowiązujące zasady prawne związane właśnie z „upublicznieniem fotografii. Dla pełnej jasności należy podkreślić, że pominięte zostały rozważania dotyczące charakteru czy sposobu utrwalania fotografii. Dla uproszczenia przyjęto, że pod pojęciem zdjęcie czy też fotografii należy rozumieć każdy obraz zarejestrowany za pomocą aparatu fotograficznego. Bez znaczenia natomiast w tym przypadku jest technika samej rejestracji (technika fotochemiczna czy też technika cyfrowa).
Publikacja „Fotografia i prawo
ma przede wszystkim zwrócić uwagę na aspekty prawne wykorzystania wizerunku, zasady ochrony dóbr osobistych, a także uprawnienia twórcy fotografii, możliwości wykorzystania zdjęć autorstwa innych osób i wreszcie możliwości akcji sądowej w tych wszystkich przypadkach, gdy zasady prawne zostają naruszone.
Opr
ócz podstawowych informacji prawnych w publikacji przedstawione zostały wzory umów, które mogą być przydatne osobom zajmującym się zarówno zawodowo jak i autorsko fotografią. Należy jednak podkreślić, że zadaniem tej publikacji nie jest rozwiązywanie problemów jakie mogą wystąpić w związku z wykorzystywaniem zdjęć. Na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów i nie zapobiegnie powstawaniu sporów. Mamy jednak nadzieję, że przynajmniej przybliży i wyjaśni szereg spraw na styku twórczości i prawa, co z kolei wpłynie na znaczne ograniczenie ryzyka jakie ze sobą niesie dowolna interpretacja przepisów lub nie przywiązywanie wagi do obowiązujących regulacji prawnych.

Uwzględniono stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 roku.SPIS TREŚCI


Wstęp

Rozdział I  Dobra osobiste

Rozdział II  Wizerunek
1.  Wprowadzenie
2. Wykorzystanie wizerunku w reklamie

Rozdział III  Tw
órca
1.  Wst
ęp
2.  Wsp
ółtwórczość
3.  Tw
órczość zbiorowa
4.  Tw
órczość pracownicza
5.  Tw
órczość naukowa

Rozdział IV  Utw
ór fotograficzny
1.  Wst
ęp
2.  Utw
ór zależny
3.  Inspiracja
4.  Fotografia jako prosta informacja prasowa a zdjęcie
reporterskie

Rozdział V  Treść prawa autorskiego
1.  Autorskie prawa osobiste
2.  Ochrona autorskich praw osobistych
3.  Autorskie prawa majątkowe
3.1.  Pola eksploatacji utworu
3.2.  Ograniczenie autorskich praw majątkowych
3.3.  Czas trwania autorskich praw majątkowych
3.4.  Ochrona autorskich praw majątkowych

Rozdział VI  Przejście autorskich praw majątkowych na inne osoby
1.  Umowy przenoszące prawa majątkowe
2.  Umowy dotyczące utwor
ów fotograficznych
3.  Umowy licencyjne

Rozdzia
ł VII  Fotografia w Internecie

Rozdział VIII  Tzw. fotografia rzemieślnicza
1.  Zdjęcia legitymacyjne i reprodukcje
2.  Portrety, zdjęcia i reportaże okolicznościowe
3.  Wykorzystanie „fotografii rzemieślniczej


Bibliografia

ANEKS
1.  Wz
ór umowy o dzieło z fotografem
2.  Wz
ór zgody na wykorzystanie wizerunku
3.  Wzór umowy o rozpowszechnianie wizerunku
4.  Wzór umowy wydawniczej
5.  Wzór umowy o realizacj
ę filmu reklamowego
6.  Wz
ór umowy licencyjnej
7.  Wzór umowy sublicencyjnej


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego